جی پی اس قله های ایران

قله درفک

قله درفک

قله سبلان

قله سبلان

قله علم کوه

قله علم کوه

قله هزار

 قله هزار کرمان

قله دماوند

قله شیرکوه

قله شیرکوه یزد

قله قاش مستان (بیژن 3)

قله قاش مستان بیژن 3